Resolve
RDF Terms

  Click to Copy
  dcat:CatalogRecord
  Click to Copy
  http://www.w3.org/ns/dcat#CatalogRecord

  Recommended prefix

  Copy 'PREFIX dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#>'

  dcat:

  lang:en
  Catalog Record
  lang:cs
  Katalogizační záznam
  lang:da
  Katalogpost
  lang:it
  Record di catalogo
  lang:fr
  Registre du catalogue
  lang:es
  Registro del catálogo
  lang:el
  Καταγραφή καταλόγου
  lang:ar
  سجل
  lang:ja
  カタログ・レコード
  lang:ja
  1つのデータセットを記述したデータ・カタログ内のレコード。
  lang:en
  A record in a data catalog, describing the registration of a single dataset or data service.
  lang:da
  En post i et datakatalog der beskriver registreringen af et enkelt datasæt eller en datatjeneste.
  lang:it
  Un record in un catalogo di dati che descrive un singolo dataset o servizio di dati.
  lang:fr
  Un registre du catalogue ou une entrée du catalogue, décrivant un seul jeu de données.
  lang:es
  Un registro en un catálogo de datos que describe un solo conjunto de datos o un servicio de datos.
  lang:cs
  Záznam v datovém katalogu popisující jednu datovou sadu či datovou službu.
  lang:el
  Μία καταγραφή ενός καταλόγου, η οποία περιγράφει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.
  lang:ja
  1つのデータセットを記述したデータ・カタログ内のレコード。
  lang:en
  A record in a data catalog, describing the registration of a single dataset or data service.
  lang:da
  En post i et datakatalog der beskriver registreringen af et enkelt datasæt eller en datatjeneste.
  lang:it
  Un record in un catalogo di dati che descrive un singolo dataset o servizio di dati.
  lang:fr
  Un registre du catalogue ou une entrée du catalogue, décrivant un seul jeu de données.
  lang:es
  Un registro en un catálogo de datos que describe un solo conjunto de datos o un servicio de datos.
  lang:cs
  Záznam v datovém katalogu popisující jednu datovou sadu či datovou službu.
  lang:el
  Μία καταγραφή ενός καταλόγου, η οποία περιγράφει ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων.
  blank node
  blank node
  lang:en
  English definition updated in this revision. Multilingual text not yet updated except the Spanish one and the Czech one and Italian one.
  lang:fr
  C'est une classe facultative et tous les catalogues ne l'utiliseront pas. Cette classe existe pour les catalogues ayant une distinction entre les métadonnées sur le jeu de données et les métadonnées sur une entrée du jeu de données dans le catalogue.
  lang:da
  Denne klasse er valgfri og ikke alle kataloger vil anvende denne klasse. Den kan anvendes i de kataloger hvor der skelnes mellem metadata om datasættet eller datatjenesten og metadata om selve posten til registreringen af datasættet eller datatjenesten i kataloget. Udgivelsesdatoen for datasættet afspejler for eksempel den dato hvor informationerne oprindeligt blev gjort tilgængelige af udgiveren, hvorimod udgivelsesdatoen for katalogposten er den dato hvor datasættet blev føjet til kataloget. I de tilfælde hvor de to datoer er forskellige eller hvor blot sidstnævnte er kendt, bør udgivelsesdatoen kun angives for katalogposten. Bemærk at W3Cs PROV ontologi gør til muligt at tilføje yderligere proveniensoplysninger eksempelvis om processen eller aktøren involveret i en given ændring af datasættet.
  lang:es
  Esta clase es opcional y no todos los catálogos la utilizarán. Esta clase existe para catálogos que hacen una distinción entre los metadatos acerca de un conjunto de datos o un servicio de datos y los metadatos acerca de una entrada en ese conjunto de datos en el catálogo. Por ejemplo, la propiedad sobre la fecha de la publicación de los datos refleja la fecha en que la información fue originalmente publicada, mientras que la fecha de publicación del registro del catálogo es la fecha en que los datos se agregaron al mismo. En caso en que ambas fechas fueran diferentes, o en que sólo la fecha de publicación del registro del catálogo estuviera disponible, sólo debe especificarse en el registro del catálogo. Tengan en cuenta que la ontología PROV de W3C permite describir otra información sobre la proveniencia de los datos, como por ejemplo detalles del proceso y de los agentes involucrados en algún cambio específico a los datos.
  lang:it
  Questa classe è opzionale e non tutti i cataloghi la utilizzeranno. Esiste per cataloghi in cui si opera una distinzione tra i metadati relativi al dataset ed i metadati relativi alla gestione del dataset nel catalogo. Ad esempio, la proprietà per indicare la data di pubblicazione del dataset rifletterà la data in cui l'informazione è stata originariamente messa a disposizione dalla casa editrice, mentre la data di pubblicazione per il record nel catalogo rifletterà la data in cui il dataset è stato aggiunto al catalogo. Nei casi dove solo quest'ultima sia nota, si utilizzerà esclusivamente la data di pubblicazione relativa al record del catalogo. Si noti che l'Ontologia W3C PROV permette di descrivere ulteriori informazioni sulla provenienza, quali i dettagli del processo, la procedura e l'agente coinvolto in una particolare modifica di un dataset.
  lang:cs
  Tato třída je volitelná a ne všechny katalogy ji využijí. Existuje pro katalogy, ve kterých se rozlišují metadata datové sady či datové služby a metadata o záznamu o datové sadě či datové službě v katalogu. Například datum publikace datové sady odráží datum, kdy byla datová sada původně zveřejněna poskytovatelem dat, zatímco datum publikace katalogizačního záznamu je datum zanesení datové sady do katalogu. V případech kdy se obě data liší, nebo je známo jen to druhé, by mělo být specifikováno jen datum publikace katalogizačního záznamu. Všimněte si, že ontologie W3C PROV umožňuje popsat další informace o původu jako například podrobnosti o procesu konkrétní změny datové sady a jeho účastnících.
  lang:en
  This class is optional and not all catalogs will use it. It exists for catalogs where a distinction is made between metadata about a dataset or data service and metadata about the entry for the dataset or data service in the catalog. For example, the publication date property of the dataset reflects the date when the information was originally made available by the publishing agency, while the publication date of the catalog record is the date when the dataset was added to the catalog. In cases where both dates differ, or where only the latter is known, the publication date should only be specified for the catalog record. Notice that the W3C PROV Ontology allows describing further provenance information such as the details of the process and the agent involved in a particular change to a dataset.
  lang:el
  Αυτή η κλάση είναι προαιρετική και δεν χρησιμοποιείται από όλους τους καταλόγους. Υπάρχει για τις περιπτώσεις καταλόγων όπου γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των μεταδεδομένων για το σύνολο των δεδομένων και των μεταδεδομένων για την καταγραφή του συνόλου δεδομένων εντός του καταλόγου. Για παράδειγμα, η ιδιότητα της ημερομηνίας δημοσίευσης του συνόλου δεδομένων δείχνει την ημερομηνία κατά την οποία οι πληροφορίες έγιναν διαθέσιμες από τον φορέα δημοσίευσης, ενώ η ημερομηνία δημοσίευσης της καταγραφής του καταλόγου δείχνει την ημερομηνία που το σύνολο δεδομένων προστέθηκε στον κατάλογο. Σε περιπτώσεις που οι δύο ημερομηνίες διαφέρουν, ή που μόνο η τελευταία είναι γνωστή, η ημερομηνία δημοσίευσης θα πρέπει να δίνεται για την καταγραφή του καταλόγου. Να σημειωθεί πως η οντολογία W3C PROV επιτρέπει την περιγραφή επιπλέον πληροφοριών ιστορικού όπως λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τον δράστη που εμπλέκονται σε μία συγκεκριμένη αλλαγή εντός του συνόλου δεδομένων.
  lang:ja
  このクラスはオプションで、すべてのカタログがそれを用いるとは限りません。これは、データセットに関するメタデータとカタログ内のデータセットのエントリーに関するメタデータとで区別が行われるカタログのために存在しています。例えば、データセットの公開日プロパティーは、公開機関が情報を最初に利用可能とした日付を示しますが、カタログ・レコードの公開日は、データセットがカタログに追加された日付です。両方の日付が異っていたり、後者だけが分かっている場合は、カタログ・レコードに対してのみ公開日を指定すべきです。W3CのPROVオントロジー[prov-o]を用いれば、データセットに対する特定の変更に関連するプロセスやエージェントの詳細などの、さらに詳しい来歴情報の記述が可能となることに注意してください。